Υπεύθυνος Οικονοµικών Αναλύσεων, Οικονοµικού Ελέγχου και Καταχωρήσεων

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟƩΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Λογιστικής, Χρηµατοοικονοµικών ή Οικονοµικών Ʃπουδών από ΑΕΙ, µε εξειδίκευση στην Οικονοµική Ανάλυση.
 • Πάρα πολύ καλή γνώση Excel
 • Πάρα πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πάρα πολύ καλή γνώση χειρισµού ERP προγραµµάτων ιδανικά Navision Microsoft

Προυπηρεσία σε θέση λογιστηρίου τουλάχιστον 2 ετών

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟƩΟΝΤΑ ΠΡΟƩ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓHƩΗ :

Μεταπτυχιακό Πτυχίο Λογιστικής, Χρηµατοοικονοµικών ή Οικονοµικών Ʃπουδών

ΟΥƩΙΑƩΤΙΚΑ ΠΡΟƩΟΝΤΑ:

Μαθηµατική σκέψη και αγάπη για αναλύσεις, θετικότητα, πάθος και οµαδικότητα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕƩ/ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Δηµιουργία Μηνιαίων και πρόβλεψη Ετήσιων Οικονοµικών Εταιρικών Αποτελεσµάτων (Profit & Loss Statement)
 • Ανάλυση Μηνιαίων Οικονοµικών Εταιρικών Αποτελεσµάτων (Profit & Loss Statement) και επικοινωνία των συµπερασµάτων και προτάσεων στην διοίκηση
 • Ανάλυση Κερδοφορίας ανα Προµηθευτή και κωδικό προιόντος
 • Ʃυµµετοχή στην διαδικασία προβλέψεων της εταιρίας για την σωστή ενσωµάτωσή τους στις ετήσιες προβλέψεις των οικονοµικών αποτελεσµάτων
 • Υπεύθυνος/η για την διαδικασία Business Planning της εταιρίας
 • Υπέυθυνος/η για την Κοστολόγηση ειδών και µετά από έγκριση της διοίκησης έλεγχος σωστής καταχώρησης της τιµής αγοράς στο σύστηµά της εταιρίας
 • Υπεύθυνος/η για την δηµιουργία και συντήρηση της βάσεις δεδοµένων των τιµών πώλησης και όλου του συστήµατος τιµών (price build up)
 • Δηµιουργία και συντήρηση Εµπορικών Αναφορών ανά πελάτη και προµηθευτή σε Business Intelligence System (BI)
 • Παρακολούθηση της πορείας των εξόδων ανα τµήµα και συνολικά και των αποκλίσεών τους σε µηνιαία και ετήσια βάση (Actual vs Budget)
 • Παρακολούθηση του Cash Flow της εταιρίας και ανάλυση Δηµιουργία και παρακολούθηση των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρίας
 • Δηµιουργία και συντήρηση βάσης δεδοµένων πελατών και προµηθευτών. Κατά περίπτωση άνοιγµα νέων κωδικών προµηθευτών.
 • Έλεγχος της καταχώρησης νέων κωδικών ειδών προς πώληση, εκπτώσεων επί τιµολογίου, νέων προσφορών και οµάδων εκπτώσεων στο σύστηµα.
 • Επικοινωνία µε εξωτερικούς συνεργάτες πχ. Ορκωτούς, Φοροτεχνικό, Τράπεζες, Ασφαλιστική, Δικηγόρο
 • Ʃυµµετοχή στην διαδικασία Απογραφής ειδών και καταχώρησης εγγράφων